Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese

www.printscreen.sk

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  • Tieto obchodné podmienky (ďalej aj „obchodné podmienky“ alebo „VOP“) fyzickej osoby – podnikateľa Tomáš Stoklasa, so sídlom Rozhovická 2439, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy, Česká republika, IČO: 012 10 777, IČ DPH: CZ7406230194, zapísanom v živnostenskom registri vedenom Úradom mestskej časti Praha 21 (ďalej aj „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „občiansky zákonník“), so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o predaji na diaľku“), zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z, o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z,, v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o elektronickom obchode“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej aj „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o ARS“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej aj „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou osobou (ďalej aj „kupujúci“), prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.printscreen.sk (ďalej aj „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej aj „webové rozhranie obchodu“).
  • V prípadoch, kedy osoba ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti, inej obchodnej činnosti, povolania alebo zamestnania, vzťahy medzi predávajúcim a takou osobou sa spravujú osobitnými ustanoveniami čl. 14 obchodných podmienok.
  • Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
  • Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku alebo aj v českom jazyku.
  • Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vzniknú po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 2. užÍvateĽský účet
  • Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej aj „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
  • Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
  • Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.
  • Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
  • Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie než šesť (6) mesiacov nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
  • Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.
 3. uzavretie kúpnej zmluvy
  • Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
  • Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov na vrátenie tovaru v prípade, že tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu podľa individuálne dojednaných podmienok.
  • Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Pokiaľ nie je výslovne uvedeného inak, informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej
  • Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
   • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického virtuálneho nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
   • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru, a
   • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spolu aj ako „objednávka“).
  • Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci následne po prijatí objednávky toto prijatie objednávky kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej aj „elektronická adresa kupujúceho“).
  • Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho aj o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
  • Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu formou elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 5.2 obchodným podmienok.
  • Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 4. cena TOVARU a PlatObné podmIEnky
  • Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:
   • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
   • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. IBAN: CZ8120100000002301853348 vedený v CZK (ďalej aj „účet predávajúceho“).
  • Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak tieto obchodné podmienky ďalej výslovne neuvádzajú inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.
  • Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 6 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
  • V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do troch (3) dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
  • V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
  • Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6.), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 591 občianskeho zákonníka sa nepoužije.
  • Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
  • Pokiaľ je to v obchodnom styku obvyklé alebo tak vyplýva z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, predávajúci vystaví ohľadne platieb uskutočňovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickou adresu kupujúceho.
 5. Osobitné ustanovenia ohľadom tovaru upraveného na prianie zákazníka kupujúceho
  • V prípade tovaru upravovaného na prianie zákazníka, je kupujúci povinný v rámci objednávky zaslať predávajúcemu tiež podklady nutné na výrobu alebo úpravu tovaru, najmä grafické podklady alebo informácie súvisiace s rozmerom tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže kupujúceho vyzvať, aby potrebné podklady alebo informácie upravil.
  • V prípade, že predávajúci zašle kupujúcemu grafické náhľady na tovar upravovaný na prianie zákazníka, je kúpna zmluva ohľadom takého tovaru uzavretá po doručení odsúhlasenia týchto grafických náhľadov kupujúcim predávajúcemu.
  • V prípade tovaru upravovaného na prianie zákazníka je lehota na dodanie tovaru predávajúcim 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
  • Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za využitie akýchkoľvek informácií alebo podkladov, ktoré poskytne predávajúcemu za účelom, aby boli použité pri výrobe alebo úprave tovaru (ďalej aj „podklady“).
  • Pokiaľ nie je dojednané inak, predávajúci nie je povinný kontrolovať obsahovú alebo vecnú správnou podkladov. Predávajúci je povinný s obvyklou starostlivosťou uskutočniť kontrolu technickej správnosti podkladov vo vzťahu k zamýšľanému účelu.
  • Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu, že je v plnom rozsahu oprávnený využívať podklady za účelom ich umiestnenia na tovare predávajúcim, najmä že umiestnením podkladov na tovare alebo na webovej stránke predávajúceho (čl. 6) nedôjde k zásahu do práv tretíc osôb (napríklad autorských práv alebo práva na ochranu osobnosti) a umiestenie pokladov na tovare nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  • V prípade, že v súvislosti s podkladmi bude voči predávajúcemu uplatňovať práva akákoľvek tretia osoba, zaväzuje sa kupujúci odovzdať predávajúcemu bezodkladne všetky dokumenty a informácie nevyhnutné k úspešnému vedeniu sporu s touto treťou osobou. V prípade, že by taká tretia osoba tvrdila, že použitím podkladov boli porušené jej práva, najmä právo k predmetom autorskoprávnej ochrany alebo tým, že došlo k nekalosúťažnému konaniu, kupujúci sa zaväzuje bezodkladne uhrádzať predávajúcemu všetky účelne vynaložené náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v súvislosti so sporom s takou treťou osobou. V prípade, že predávajúcemu vznikne v súvislosti s podkladmi akákoľvek škoda (vrátane verejnoprávnych sankcií a nákladov predávajúceho súvisiacich s týmto konaním), je kupujúci povinný túto škodu nahradiť predávajúcemu, a to najneskôr do tridsiatich (30) dní od jej vzniku.
  • Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že farebnosť tovaru sa môže líšiť od farebnosti podkladov poskytnutých predávajúcemu (či od vnímania tejto farebnosti kupujúcim), čo môže byť spôsobené okrem iného nastavením zobrazovacích zariadení používaných kupujúcim.
  • Kupujúci výslovne berie na vedomie, že v súlade s § 7 ods. 6 písm. c) zákona o predaji na diaľku, nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho - spotrebiteľa alebo tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre kupujúceho - spotrebiteľa.
 6. Použitie podkladov predávajúcim
  • V prípade, že kupujúci zašle predávajúcemu v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy podklady súhlasí s ich zverejnením na webovej stránke. V prípade, že také podklady alebo ich časť podliehajú ochrane niektorým z práv duševného vlastníctva alebo právam na ochranu osobnosti (ďalej aj „chránené dielo“), kupujúci udeľuje predávajúcemu sprístupnením chráneného diela bezodplatne oprávnenie k výkonu práva chránené dielo použiť (licenciu), a to za podmienok nižšie uvedených. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 5.6 a čl. 5.7 obchodných podmienok.
  • Licencia k chránenému dielu je poskytovaná na všetky spôsoby použitia podľa § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (vrátane uvedenia chráneného diela verejnosti prostredníctvom internetu), a to v neobmedzenom množstve a územnom rozsahu. Predávajúci môže oprávnenie tvoriace súčasť licencie k chránenému dielu celkom alebo z časti poskytnúť tretej osobe (sublicencia). Predávajúci je oprávnený licenciu k chránenému dielu postúpiť tretej osobe. Predávajúci nadobúda licenciu k chránenému dielu okamžikom poskytnutia podkladov kupujúcim. Licencia k chránenému dielu je poskytnutá bez časového obmedzenia. Predávajúci nie je povinný licenciu k chránenému dielu využiť.
  • Predávajúci je oprávnený k úpravám, zmenám alebo spracovaniu chráneného diela, k jeho zaradeniu do súboru a k jeho spojeniu s iným dielo (alebo počítačovým programom), pričom k úpravám, zmenám alebo spracovaniu chráneného diela môže dochádzať i prostredníctvom tretích osôb. V prípade zmien chráneného diela vykonaných predávajúcim (tretími osobami poverenými predávajúcim) je predávajúcemu poskytnutá licencia i k takto zmenenému chránenému dielu. Predávajúci je oprávnený uvádzať chránené dielo na verejnosti pod svojím obchodným menom. V prípade, že ide o nezverejnené chránené dielo, je predávajúci oprávnený k jeho zverejneniu.
  • Ustanovenia čl.6.1 až čl. 6.3 obchodných podmienok ohľadom oprávnenia predávajúceho sa použijú primerane i na tie prípady, kedy podklady nepodliehajú ochrane právam duševného vlastníctva alebo právam na ochranu osobnosti.
 7. odstúpenIE od kúpnej zmluvy
  • Pokiaľ nejde o prípad uvedený v čl. 9 obchodných podmienok či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 1, písm. a) zákona o predaji na diaľku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
   • tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
   • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
   • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
  • Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v čl. 1. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa čl. 7.1 obchodných podmienok v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu č. 1 obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho:info@printscreen.cz . Po prijatí odstúpenia od kúpnej zmluvy, zašle predávajúci kupujúcemu potvrdzujúcu správu formou elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
  • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 1 obchodných podmienok sa kúpna zmluva ruší od počiatku, a to vrátane každej doplnkovej zmluvy súvisiacej s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
  • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 1 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady spojené s dodaním tovaru, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi na dodanie tovaru sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
  • Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pri zachovaní lehoty podľa čl. 4 obchodných podmienok, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
  • Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Nárok predávajúceho na náhradu zníženia hodnoty tovaru si je predávajúci následne oprávnený uplatňovať voči kupujúcemu.
  • Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
  • Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, podľa ktorej ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.
 8. pReprava a dodAnIE TOVARU
  • V prípade, že spôsob dopravy je dojednaný na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci nesie riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
  • Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
  • V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
  • Pri preberaní tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akéhokoľvek zjavného poškodenia toto bezodkladne oznámil prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, kupujúci nie je povinný zásielku od prepravcu prevziať.
  • Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upravovať osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú vydané.
 9. nároky zo zodpovednosti za vady
  • Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa nárokov zo zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 622 až 623 občianskeho zákonníka, § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa).
  • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar nemá pri prevzatí vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
   • tovar má vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba osobitné dojednanie, tovar má vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca uviedol alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi uskutočňovanej,
   • tovar sa hodí k účelu, ktorý je pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar takého druhu obvykle používa,
   • tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dojednanej vzorky alebo predlohe, ak akosť alebo preverenie bolo určené podľa dojednanej vzorky alebo predlohy,
   • tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
   • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
  • Ustanovenia uvedené v čl. 2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
  • Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar mal vadu už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vád, ktoré sa vyskytnú u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Do záručnej doby sa nepočíta doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.
  • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bez vád, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
  • Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
  • Ak ide o tovar, ktorý je predávaný za nižšiu cenu alebo o použitý tovar, ktorý má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
  • Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
  • Kupujúci uplatňuje práva zo zodpovednosti za vady u predávajúceho na adrese jeho prevádzkarne, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania.
  • Forma reklamácie: Reklamáciu môžu kupujúci uskutočniť písomne, ústne v ktorejkoľvek predajni, alebo elektronicky na adrese info@printscreen.cz. Pri reklamácii kupujúci aspoň všeobecným spôsobom popíše vadu tovaru a uvedie aké právo zo zodpovednosti za vady si v zmysle čl. 9 uplatňuje.
  • Úplnosť reklamácie: Pri reklamácii je kupujúci povinný predložiť aj reklamovaný tovar (v očistenom a hygienicky nezávadnom stave) a originál dokladu o kúpe tovaru (faktúry). Predávajúci následne vystaví kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
  • Doba vybavenia reklamácie: V prípade, že reklamácia je podaná kupujúcim v záručnej dobe na príslušnom mieste so všetkými zákonnými náležitosťami a podkladmi, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu reklamovaného výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
  • Reklamácia výrobku počas prvých 12 mesiacov: V prípade, ak kupujúci uplatní reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nie je kupujúci povinný znášať náhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho vydať písomný doklad o vybavení reklamácie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  • Reklamácia výrobku po uplynutí prvých 12 mesiacov: V prípade, ak kupujúci uplatní reklamáciu výrobku po uplynutí 12 mesiacoch od kúpy výrobku, pričom dôjde k zamietnutiu reklamácie, v písomnom doklade o vybavení reklamácie sa označí osoba, ktorej môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
  • Spôsob vybavenia reklamácie: predávajúci môže v závislosti od povahy vady a uplatneného nároku kupujúci vybaviť reklamáciu (i) odovzdaním opraveného výrobku, (ii) výmenou výrobku, (iii) vrátením kúpnej ceny výrobku, (iv) vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, (v) písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo (vi) jej odôvodneným zamietnutím.
  • Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie
 10. ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
  • Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
  • Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o predaji na diaľku.
  • Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@printscreen.cz . Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
  • K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľných sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17 33 19 27, internetová adresa https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi K alternatívnemu riešeniu sporu viď čl. 15 obchodných podmienok. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúca sa na internetovej adrese https://ec-europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
  • Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, Slovenská republika, internetová adresa: https://esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21.mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
  • Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu uskutočňuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona o predaji na diaľku a nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa, pričom je súčasne aj subjektom alternatívneho riešenia sporov.
 11. Spracúvanie osobných údajOV
  • Spracúvanie osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je upravené nariadením EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v účinnom znení (ďalej len „ZOOU“) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi.
  • Informačnú povinnosť voči kupujúcemu v súlade s čl. 13 GDPR súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely rokovania o kúpnej zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.
 12. KOMerčná komunikácia a ukladanie cookies
  • Komerčnú komunikáciu podľa § 2 písm. d) v spojení s § 4 zákona o elektronickom obchode môže predávajúci vykonávať len na základe súhlasu kupujúceho so zasielaním komerčnej komunikácie na elektronickú adresu alebo na telefónne číslo kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v súlade s čl. 13 GDPR súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania komerčnej komunikácie plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.
  • Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítači. V prípade, že je nákup na internetovej stránke možné uskutočniť a záväzky predávajúce z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
 13. Doručovanie
  • Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.
 14. Osobitné ustanovenia pre prípady, kedy kupujúcim nie je spotrebiteľ
  • Pre vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa ustanovenia čl. 1 až 7.6, čl. 9.1 až čl. 9.18, čl. 10.2 až čl. 10.6, čl. 15 a čl. 16.4 obchodných podmienok nepoužijú.
  • Pokiaľ kupujúci nie je spotrebiteľom a predávajúci predá podľa kúpnej zmluvy dopravcovi tovar pre prepravu ku kupujúcemu, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody odovzdaním tovaru prvému dopravcovi pre prepravu do miesta určenia. Odovzdaním veci kupujúcemu sa v tomto prípade rozumie odovzdanie veci prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho.
  • V prípade, kedy kupujúci nie je spotrebiteľom, je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostným spôsobom na účet určený kupujúcim.
  • Pokiaľ kupujúci nie je spotrebiteľom, môže predávajúci požadovať zálohu na kúpnu cenu tovaru.
  • Pre vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, platí, že:
   • vyznačenie doby použiteľnosti na obale tovaru nemá účinky prevzatia záruky za akosť tovaru predávajúcim;
   • kupujúci je povinný prehliadnuť tovar s odbornou starostlivosťou čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve;
   • vznik zodpovednosti za vady sa strane predávajúceho je vylúčený, najmä pokiaľ tovar nebol skladovaný v súlade s pokynmi uvedenými na obale tovaru, tovar bol použitý po stanovenej dobe, tovar bol používaný v rozpore s pokynmi na jeho používanie alebo návodom, nedostatky tovaru boli spôsobené vyššou mocou alebo chybným konaním kupujúceho alebo tretej osoby;
   • reklamácia sa uplatňuje písomne, pričom kupujúci je povinný uviesť čo najvýstižnejšie popis vady tovar a ako sa prejavu. V prípade, že tovar bol dodaný v inom množstve, akosti alebo prevedení, ako určuje kúpna zmluva, je reklamáciu nutné uplatniť u predávajúceho bezodkladne po prevzatí tovaru. Zároveň s písomnou reklamáciou je kupujúci v takom prípade povinný predložiť predávajúcemu rozhodné skutočnosti ohľadom vád reklamovaného tovaru a príslušné dodacie listy k tovaru;
   • ak má tovar vady, budú nároky kupujúceho zo zodpovednosti za vady, či sa jedná o podstatné alebo nepodstatné porušenie kúpnej zmluvy, uspokojené podľa voľby vykonanej predávajúcim buď dodaním chýbajúceho tovaru, alebo odstránením ostatných vád tovaru, alebo dodaním náhradného tovaru za vadný tovar alebo poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny.
 1. Alternatívne riešenie sporov
  • Alternatívne riešenie sporov spočíva v možnosti kupujúceho ako spotrebiteľa, ktorý nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie predávajúcim, alebo ktorý sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci žiadosť kupujúceho ako spotrebiteľa zamietne alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má kupujúci ako spotrebiteľ právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona o ARS návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh“). Alternatívne riešenie sporov sa pritom netýka napríklad sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.
  • Subjektom ARS je:
   • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (pre spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu);
   • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služiebhttps://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/391/20160201 - poznamky.poznamka-12(pre spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb  a zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku);
   • Slovenská obchodná inšpekcia v ostatných prípadoch;
   • iná právnická osoba zapísaná v zozname subjektov ARS vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej aj „Ministerstvo“).
  • Návrh môže kupujúci ako spotrebiteľ podať u príslušného subjektu ARS v listinnej podobe, v elektronickej podobe (emailom), alebo ústne do zápisnice. Návrh môže kupujúci ako spotrebiteľ podať aj prostredníctvom formuláru dostupného na webovom sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie soi.sk, alebo prostredníctvom platformy ARS dostupnej na webovej stránke EÚ http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  • Príslušným subjektom ARS v prípade predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17 33 19 27   alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/). Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov ARS sa obráti, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
  • Alternatívne riešenie sporov je bezodplatné, s výnimkou právnickej osoby zapísanej na zozname Ministerstva, ktorá môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt ARS ukončí alternatívne riešenie v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt ARS lehotu podľa predchádzajúcej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.
 2. záverečné ustanovenia
  • Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, a ktoré v prípade neexistencie voľby práva inak použila podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17.júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).
  • Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
  • Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a  je prístupná kupujúcemu prístupná na základe jeho žiadosti.
  • Prílohu č. 1 obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  • Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpisu.
  • Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Podnikatelská 565, Praha 9 Běchovice 19011  , adresa elektronickej pošty :  info@printscreen.cz, telefón +420 603 886 119

 

     V Prahe dňa 24.9.2020                                                                   

 

 

Zvečnite svoje fotografie. Na plátno, plagát či do albumu.

Chcete profesionálny fotoobraz na plátne, štýlový plagát alebo radšej klasické súbor fotiek, ktoré si založíte do albumu? Môžete tvoriť i koláže. Vaše fotky ihneď vytlačíme a do týždňa budú u vás.

Fotokniha

Zvoľte si formát a počet stránok


Strany si môžete prikúpiť po 2 stránkach.